Handelsbetingelser


Unity-Tech ApS 

Handelsbetingelser Gældende fra 1. marts 2022 Rev. 1.1

1. GYLDIGHED


Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Unity-Tech ApS gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre Unity-Tech ApS skriftligt har accepteret fravigelserne. En ordrebekræftelse gælder ikke som accept af kundens betingelser.

2. TILBUD/AFTALER

Alle tilbud/prisoverslag afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver Unity-Tech ApS tilbud/prisoverslag, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Unity-Tech ApS senest 30 dage fra tilbuddets dato. Foreligger der ikke en rammeaftale eller på anden vis en aftale om faste leveringer arbejdes der udelukkende med efterkalkulationer på produktion og materialer.

3. PRISER 

Alle priser er eksklusive moms, forsendelsesomkostninger og andre afgifter. Kunden er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen op til 10% som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Unity-Tech ApS, som følge af ændringer i eksempelvis valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende Salgsgenstanden.

4. BETALING

4.1. Købesummen inkl. forsendelsesomkostninger (herefter kaldet "Købesummen") forfalder til betaling ved levering, og sidste rettidige betalingsdato samt betalingsstedet (kontonummer) fremgår af fakturaen. Enhver forsinkelse af betalinger giver Unity-Tech ApS ret til at tilbageholde yderligere leveringer.

4.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden - med mindre Unity-Tech ApS skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Unity-Tech ApS, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3 Efter forfald påregnes rykkergebyr på DKK 150,00 pr. rykkerskrivelse, samt rente pålydende 2% pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er
krediteret Unity-Tech ApS konto i Unity-Tech ApS pengeinstitut. Såfremt der fortsat efter 2. rykkerskrivelse optræder en forfalden saldo og en afdragsaftale ikke er indgået eller ikke vedligeholdes, overdrages fordringen til Inkasso.

4.4. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Unity-Tech ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Unity-Tech ApS, og har ikke ret til at udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modfordringer af nogen art.

5. UNDERLEVERANDØR

5.1 Unity-Tech ApS kan lade arbejde udføre hos underleverandører efter forudgående skriftlig accept fra Kunden.

6. PRODUKTINFORMATION

Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret til Unity-Tech ApS før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Kundes ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

7. MANGLER OG REKLAMATION

7.1. Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af Salgsgenstanden, som ordentlig forretningsbrug kræver.

7.2. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Unity-Tech ApS skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

7.3. Efter Unity-Tech ApS valg vil mangler ved Salgsgenstanden blive afhjulpet, eller Salgsgenstanden vil blive omleveret.

7.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 7.3 ikke inden rimelig tid, er kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen.

7.5. Har kunden ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig en mangel over for Unity-Tech ApS, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret, jf. pkt. 7.3 påtager Unity-Tech ApS sig forpligtelser således at Unity-Tech ApS mangelansvar ikke for nogen del af Salgsgenstanden kan udstrækkes til mere end 6 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

7.6. Forandring af eller indgreb i Salgsgenstanden uden Unity-Tech ApS skriftlige samtykke fritager Unity-Tech ApS for enhver forpligtelse.

7.7. Unity-Tech ApS dækker ikke omkostninger forbundet ved afmontering/afinstallering af Salgsgenstande leveret af Unity-Tech ApS, og som kunden ønsker at reklamere over, eller som kunden mener har mangler, herunder f.eks. teknikertimer forbundet med afmontering.

7.8 såfremt der ikke findes Unity-Tech ApS Q label på produktet anses dette som pkt. 7.6.

8. FUNKTIONALITET OG TEST

8.1. Uagtet at Unity-Tech ApS har monteret de korrekte komponenter efter kundens forskrift/stykliste/komponentplaceringstegning, og såfremt at montagen er udført korrekt, er Unity-Tech ApS ikke ansvarlig for funktionaliteten.

8.2. For de produkter/print hvor Unity-Tech ApS har udført test, er Unity-Tech ApS kun ansvarlig for funktionaliteten af de funktioner som bliver testet under den testbeskrivelse, som er udført af kunden.
Fejl % forventelig som under 3% utestet og under 1% med elektrisk test.

8.3 Unity-Tech ApS kan aldrig blive holdt ansvarlig for produktets anvendelighed, ej heller at produktet på nogen måder kan skade personer eller på anden måde være til gene for andre.

9. REGULERING

9.1. Unity-Tech ApS forbeholder sig retten til at justere priserne baseret på eksterne faktorer såsom inflation og andre relevante økonomiske ændringer. Sådanne justeringer vil altid afspejle ægte markedsvilkår og tage sigte på at sikre virksomhedens bæredygtighed og fortsatte levering af kvalitetstjenester.

9.2. Alle automatiske prisændringer vil blive kommunikeret til kunden i god tid og med klar angivelse af de bagvedliggende årsager til justeringen. Kunden forpligter sig til at acceptere disse prisjusteringer som en del af de løbende handelsvilkår med Unity-Tech ApS.